Algemene voorwaarden

Greinwalder & Partner International GmbH

1. Algemeen / advisering

1.1 De activiteit en dienstverlening van Greinwalder & Partner International GmbH (hierna G&P genoemd) bestaat uit de onafhankelijke en ongebonden advisering van opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen aanspraak op een concreet resultaat en G&P geeft geen garantie m.b.t. een bepaald succes. De opdrachtgever bepaalt in eigen verantwoordelijkheid wanneer welke geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd.

1.2 Bij opdrachtgevers met vestigingsplaats in Nederland wordt de overeenkomst afgesloten met Greinwalder Marketing Services International GmbH, Hoge Weere 12, 1689 CG Zwaag. Opdrachtgevers met vestigingsplaats in België sluiten de overeenkomst af met Greinwalder Marketing Services International GmbH, ValentinLinhofStrasse 8, 81829 München. Beide ondernemingen worden vertegenwoordigd door de directeuren Oliver Sekula en Thomas Nemmaier.

1.3 G&P is niet aansprakelijk voor schadevorderingen n.a.v. door opdrachtgever zelfstandig opgestelde reclameactiviteiten en uitsluitend aansprakelijk indien de promotie volgens de actuele reclametechnische vereisten is vormgegeven (layout, tekst, slogans).

1.4 Meerwerk voor G&P en zijn leveranciers wordt berekend volgens het actuele uurtarief gepubliceerd in de prijslijst.

1.5 Opdrachtgever bevestigt dat hij beschikt over het gebruiksrecht van aangeleverd materiaal en hier geen rechten van derden op berusten.  G&P mag de gegevens volgens de geldige richtlijnen m.b.t. bescherming van persoonsgegevens opslaan.

1.6 Zetel van de bevoegde rechtbank is de bedrijfszetel van Greinwalder Marketing Services International in München.

1.7 Indien bepaalde passages van deze voorwaarden nietig zijn, is in de plaats van de nietige passage de rechtmatige clausule van kracht.

1.8 Het Duitse recht is van toepassing.

2. Productie van reclamemateriaal

2.1 Gebruiksrechten en copyright

2.1.1 Elke aan Greinwalder & Partner International (hierna G&P) verstrekte order valt onder het auteursrecht, m.b.t. de concessie van gebruiksrechten en de dienstverlening.

2.1.2 Alle ontwerpen vallen onder het auteursrecht. De bepalingen van het auteursrecht gelden eveneens indien de in de wet op het auteursrecht bepaalde omvang met betrekking tot creaties niet werd bereikt.

2.1.3 De ontwerpen mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van G&P noch in het origineel noch in de reproductie worden gewijzigd. Het maken van kopieën – zelfs gedeeltelijk – is niet toegestaan. Inbreuk op deze bepaling geeft G&P het recht een contractuele straf ten bedrage van twee keer de overeengekomen vergoeding te verlangen. Indien een vergoeding niet is overeengekomen, geldt de op dat moment van toepassing zijnde prijslijst van G&P als basis.

2.1.4 G&P draagt aan de opdrachtgever alle voor het bereiken van het doel vereiste gebruiksrechten over. Voor zover niets anders werd overeengekomen, wordt telkens het eenmalige gebruiksrecht verleend. Een overdracht van het gebruiksrecht aan derden vereist een schriftelijke overeenkomst. De gebruiksrechten worden pas na volledige betaling van de vergoeding overgedragen.

2.1.5 G&P heeft het recht om op de vermenigvuldigde stukken als auteur te worden vermeld. Inbreuk op het recht op vermelding van de naam geeft G&P het recht op schadevergoeding. Zonder bewijs van meer schade bedraagt de schadevergoeding 50% van de overeengekomen resp. de gebruikelijke vergoeding die op dat moment in de prijslijst van G&P wordt vermeld en van toepassing is. Het recht om meer schade geldend te maken blijft onaangeroerd.

2.1.6 Voorstellen van de opdrachtgever of zijn medewerkers hebben geen invloed op de omvang van de vergoeding. Deze vormen geen basis voor medeauteursschapsrechten.

2.2 Vergoeding

2.2.1 Ontwerpen en definitieve tekeningen vormen samen met de concessie van gebruiksrechten een uniforme dienstverlening. De vergoeding gebeurt op basis van de op dat moment van toepassing zijnde prijslijst van G&P, voor zover geen andere afspraak werd getroffen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

2.2.2 Indien geen gebruiksrechten worden verleend en enkel ontwerpen en/of definitieve tekeningen worden geleverd, vervalt de vergoeding voor het gebruik.

2.2.3  Indien de ontwerpen later, of in een ruimere omvang als oorspronkelijk gepland, worden gebruikt, heeft G&P het recht de vergoeding voor het gebruik achteraf in rekening te brengen resp. het verschil tussen de hogere vergoeding voor het gebruik en de oorspronkelijk betaalde vergoeding te verlangen.

2.2.4 De opmaak van ontwerpen en alle overige activiteiten die G&P voor de opdrachtgever presteert, dienen te worden vergoed voor zover niets anders werd overeengekomen.

2.3 Betalingstermijn

2.3.1 De vergoeding dient bij oplevering van het werk zonder vermindering te worden betaald. Indien de bestelde werken in delen worden afgenomen, dient een overeenkomstige deelvergoeding telkens bij oplevering van het desbetreffende deel te worden betaald.

2.3.2. Indien een order over langere termijn wordt verspreid, of indien de order omvangrijke voorfinianciering ten laste van G&P veroorzaakt, dienen gepaste voorschotten te worden betaald. In het bijzonder bij drukwerk kan G&P de betaling van de drukkosten op voorhand verlangen.

2.3.3. Ingeval van schuldenaarsverzuim kan G&P nalatigheidsintresten ten bedrage van 4% op de van toepassing zijnde discontovoet van de Duitse centrale bank verlangen. Claims m.b.t. een aangetoonde hogere schade blijven hierdoor onaangeroerd.

2.3.4 Bij niet tijdige betaling is de debiteur vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

2.4 Speciale dienstverlening, neven en reiskosten

2.4.1. Speciale dienstverlening zoals de bewerking of wijziging van definitieve ontwerpen, de controle van manuscripten of drukproeven worden tegen actueel uurtarief afzonderlijk berekend.

2.4.2. G&P heeft het recht de voor de uitvoering van de order vereiste prestaties door derden in naam van en voor rekening van de opdrachtgever te bestellen. De opdrachtgever verplicht zich ertoe, G&P overeenkomstig een volmacht te verlenen.

2.4.3. Voor zover in individuele gevallen contracten over dienstverlening door derden in naam van en voor rekening van G&P worden gesloten, verplicht de opdrachtgever zich ertoe, G&P binnen de interne verhouding van alle verbintenissen vrij te stellen die uit het sluiten van een dergelijk contract voortkomen. Hierbij behoort eveneens de overname van kosten.

2.4.4. Technische nevenkosten, kosten voor speciaal materiaal, voor de aanmaak van modellen, foto‘s, tussentijdse opnames, reproducties, zetten, druk enz. dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

2.4.5. Reiskosten en kosten voor reizen die in verband met de order dienen te worden gemaakt en met de opdrachtgever werden afgesproken, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

2.5 Eigendomsvoorbehoud

2.5.1. Ontwerpen, definitieve tekeningen en drukfilms worden door G&P eenmalig in concessie gegeven, eigendomsrechten worden echter niet overgedragen.

2.5.2. Eventuele originelen dienen na een gepaste termijn onbeschadigd te worden terugbezorgd, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen. In geval van beschadiging of verlies dient de opdrachtgever de kosten te vergoeden die voor de reparatie van de originelen zijn vereist. Claims m.b.t. eventueel omvangrijkere schade blijven onaangeroerd.

2.5.3. De aanmaak van drukfilms is bij door de opdrachtgever gegeven drukorders verplicht. De opdrachtgever heeft geen recht op uitgifte van de films, ongeacht verder gebruik of verlening van ruimere gebruiksrechten. G&P is niet verplicht layouts aan de opdrachtgever te geven. Indien de opdrachtgever de digitale bestanden wenst, dient dit afzonderlijk te worden overeengekomen en vergoed.  Indien G&P de opdrachtgever bestanden ter beschikking heeft gesteld, mogen deze alleen met de voorgaande toestemming van G&P worden gewijzigd.

2.5.4. De verzending van de ontwerpen gebeurt op kosten van en op risico van de opdrachtgever.

2.5.6 Alle goederen worden door G6P onder eigendomsvoorbehoud geleverd. De geleverde goederen blijven eigendom van G&P totdat alle facturen volledig zijn voldaan.

2.6. Correctie, productiecontrole en bewijsstalen

2.6.1. Voorafgaand aan de vermenigvuldiging dienen aan G&P correctiestalen te worden overgemaakt.

2.6.2. De productiecontrole door G&P gebeurt enkel op basis van een bijzondere overeenkomst. Bij overname van de productiecontrole heeft G&P het recht, naar eigen inzichten de vereiste beslissingen te treffen en de overeenkomstige instructies te geven. G&P is enkel aansprakelijk in geval van eigen schuld en enkel voor opzet en grote nalatigheid.

2.6.3. Van alle vermenigvuldigde werken laat de opdrachtgever aan G&P kosteloos 10 tot 20 perfecte stalen na. G&P heeft het recht deze stalen te gebruiken met het oog op eigen promotie.

2.7. Aansprakelijkheid

2.7.1. G&P verplicht zich ertoe, de order met de grootst mogelijke zorg uit te voeren, in het bijzonder toevertrouwde modellen, films, enz. zorgvuldig te behandelen. G&P is enkel aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid. Een schadevergoeding die hoger is dan de waarde van het materiaal is uitgesloten.

2.7.2. G&P verplicht zich ertoe de assistenten voor de uitvoering van de order zorgvuldig uit te zoeken en te instrueren. Toch kan G&P niet voor fouten van zijn voor de uitvoering van de order aangestelde assistenten aansprakelijk worden gesteld.

2.7.3. Voor zover G&P noodzakelijkerwijs diensten door derden laat uitvoeren, zijn de respectievelijke opdrachtnemers geen door G&P voor de uitvoering van de order aangestelde assistenten. G&P is enkel aansprakelijk voor fouten door eigen schuld en enkel ingeval van opzet en grove nalatigheid.

2.7.4. Met de autorisatie van ontwerpen, definitieve uitvoeringen of definitieve tekeningen door de opdrachtgever neemt deze de verantwoordelijkheid voor de juistheid van beeld en tekst op zich.

2.7.5. Voor de door de opdrachtgever vrijgegeven ontwerpen, teksten en definitieve uitvoeringen komt alle aansprakelijkheid aan de kant van G&P te vervallen.

2.7.6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor inhoud en teksten. Greinwalder & Partner sluit elke aansprakelijkheid uit.

2.7.7 G&P is niet aansprakelijk voor de wettigheid, juridische ontvankelijkheid en aanvaardbaarheid van (handels)namen en merken.

2.7.8. Reclamaties van welke aard ook dienen binnen 14 dagen na levering van het werk schriftelijk bij G&P te worden ingediend. Daarna wordt het werk beschouwd als zijnde zonder gebreken aanvaard.

2.8. Scheppingsvrijheid en modellen

2.8.1. In het kader van de order bestaat scheppingsvrijheid. Reclamaties met betrekking tot de kunstzinnige vormgeving zijn uitgesloten. Indien de opdrachtgever tijdens of na de productie wijzigingen wenst, dient hij de meerkosten te dragen. G&P behoudt zich alle claims voor m.b.t. vergoeding van reeds begonnen werken.

2.8.2. Indien de uitvoering van de order vertraging oploopt omwille van redenen die te wijten zijn aan de opdrachtgever, kan G&P een gepaste verhoging van de vergoeding verlangen. In geval van opzet of grove nalatigheid kan G&P eveneens schadevergoedingsclaims geldend maken. Het claimen van ruimer te interpreteren schade door laattijdigheid blijft hierdoor onaangeroerd.

2.8.3. De opdrachtgever verzekert dat hij het recht heeft alle aan G&P overhandigde modellen (afbeeldingen, teksten of gegevens) te gebruiken. Indien hij desondanks toch niet over een gebruiksrecht beschikt, stelt de opdrachtgever G&P vrij van alle compensatieclaims door derden. Als de opdrachtgever de ontwerpen voor druk heeft vrijgegeven, neemt hij de verantwoordelijkheid over voor de juistheid van tekst en beeld.

3. Evenementen

3.1 Aanmelding voor een evenement dient uiterlijk 7 dagen voordat het evenement plaats vindt schriftelijk te geschieden onder vermelding van het aantal en de namen van de deelnemers.

3.2 Bij latere aanmelding bestaat geen aanspraak op een deelnameplaats. Na binnenkomst van de aanmelding ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging.

3.3 Onaangemelde deelnemers hebben geen aanspraak op deelname aan een evenement.

3.4 De deelnameplaatsen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd. Indien een evenement volgeboekt is komt de deelnemer op een wachtlijst. Er bestaat in dit geval geen aanspraak op een vervangend evenement.

3.5 Opdrachtgever vergoedt G&P de deelnamekosten en de kosten van het vergaderarrangement voor zijn deelnemers. Deze zijn afhankelijk van de locatie en worden met de boekingsbevestiging gecommuniceerd en in rekening gesteld. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor (kosten van) eventuele benodigde overnachtingen.

3.6 Annuleringsvoorwaarden: tot 10 dagen voor het evenement kosteloos, daarna maakt G&P aanspraak op vergoeding van de complete kosten.

3.7 Indien een evenement vanwege overmacht uitvalt worden alle deelnemers zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In dit geval vindt volledige restitutie van de deelnamebijdrage en het vergaderarrangement plaats. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van reiskosten.

4. Online Marketing Service

4.1 Beeldmateriaal en bestanden die in het kader van OMS ter beschikking worden gesteld is uitsluitend vrijgegeven voor eenmalig gebruik binnen het OMS systeem. Vermenigvuldiging is niet toegestaan en leidt tot aanspraak op schadevergoeding.

4.2 Het gebruik en de inzet van de OMS dienstverlening is voor contractant beperkt tot de website, app, socialmediatools en/of de online onderdelen daarvan.

4.3 &P maakt voor de website gebruik van rechten van derden (extern licentiemateriaal) die voor een beperkte periode aan contractant kunnen worden overgedragen. Dit kan ertoe leiden dat het materiaal niet meer of tegen andere voorwaarden ter beschikking staat. G&P heeft hierop geen invloed en zal in dit geval naar vermogen gelijksoortig materiaal gebruiken.

4.4 Elke imitatie, ook van delen van de OMS is niet toegestaan. Meervoudige inzet (bijv. voor een andere website of een ander medium) is zonder uitdrukkelijke toestemming van G&P niet toegestaan.

4.5 G&P is niet aansprakelijk voor afwijking van de weergave van het design op verschillende browsers, computersystemen en configuraties.

4.6 G&P slaat de voor de dienstverlening van de overeenkomst benodigde gegevens van contractant op. Door online verbinding van het netwerk bestaat de mogelijkheid van oneigenlijk gebruik. Contractant is verplicht eigen veiligheidsmaatregelen te treffen om schade ivm oneigenlijk gebruik te beperken. In het bijzonder dient contracten eigen veiligheidsmaatregelen te treffen om gevoelige gegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. G&P en zijn servicepartners zijn verantwoordelijk voor een backup service. G&P is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens wegens misbruik door derden.

4.7 Binnen de OMS is gebruik van klantgegevens van contractant toegestaan zolang de wetgeving bescherming persoonsgegevens in acht wordt genomen. Doorgifte van gegevens aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

4.8 G&P biedt als marketingbureau geen directe hostingservice aan. Serverhosting, backupservice, bescherming van persoonsgegevens en transferservices voor de OMS geschiedt uitsluitend door externe leveranciers. Hiervoor gelden de algemeen geldige juridische voorwaarden.

5. Newsletter

5.1 Opdrachtgever verklaart ermee akkoord te zijn dat G&P zijn gegevens verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de advisering van opdrachtgever en voor eigen (commerciële) doeleinden. G&P mag opdrachtgever via een newsletter online informeren over interessante mogelijkheden. Opdrachtgever kan verlening van dit recht schriftelijk terugtrekken.

6. Privacyverklaring

6.1 De opdrachtgever kan te allen tijde zijn toestemming tot gebruik van gegevens terugtrekken.

6.2 De opdrachtgever neemt ter kennis aan dat G&P persoonlijke gegevens volgens § 28 BDSG digitaal opslaat en zich het recht voorbehoudt, gegevens aan derden ter beschikking te stellen voor zover dit noodzakelijk is ter vervulling van de overeenkomst.